Informacje o ochronie danych osobowych
(RODO)

Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”) chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana danych osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową informacją i w razie jakikolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych („Administratorem”) jest:

Spółka Centrum Nowoczesnych Terapii "Dobry Lekarz" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków)

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania (zameldowania), nr telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji, nr PESEL, NIP, dane dotyczące zdrowia przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na Pańskie uzasadnione prawa i interesy takie jak zdrowie.

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz, takim jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi prawne, notarialne, doradcze, finansowe i informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo, gdy będzie to realizowane wyłącznie na Pani/Pana prośbę.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowaniausunięcia (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej) lub ograniczenia przetwarzania (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej), prawo do przenoszenia danych (ale tylko w zakresie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany), prawo do wniesienia sprzeciwu (ale tylko w zakresie danych niezwiązanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej), uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności polegający na profilowaniu).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do świadczenia Pani/Panu usług medycznych.

Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej Administratora poradniacentrum@dobrylekarz.com.pl, lub też telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 12 430 60 67, +48 791 463 018.

Z wyrazami szacunku.
Spółka Centrum Nowoczesnych Terapii "Dobry Lekarz" sp. z o.o.

Zdjecie mgr Katarzyna Gajda

mgr
Katarzyna Gajda

specjalista ds. badań klinicznych
Specjalizacje:
Pacjenci:

Od wielu lat pracuje nad badaniami klinicznymi, gdzie może obserwować intensywny rozwój świata farmacji i medycyny. Uczestniczy w procesie wprowadzania leków na rynek.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie i marketing w opiece zdrowotnej w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz studia w zakresie Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, gdzie dzieli się też doświadczeniami z innymi specjalistami z branży.

W Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry Lekarz”, którego jest współzałożycielką, zajmuje się planowaniem i nadzorowaniem pracy zespołów w badaniach klinicznych. Koordynuje także współpracę z firmami farmaceutycznymi.

Zdjecie mgr Joanna Wolińska

mgr
Joanna Wolińska

młodszy asystent ds. jakości badań klinicznych
Specjalizacje:
Pacjenci:

Magister farmacji, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, koordynator badań klinicznych, coach.

Po ukończeniu studiów odbyła staż w aptece prywatnej w Krakowie. Następnie w 2003 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych. W latach 2004-2014 pracowała tam początkowo jako technik farmacji, potem jako kierownik apteki.

Od 2017 r. związana z Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry Lekarz”. Dba o prawidłowy przebieg badań klinicznych. Posiada doświadczenie w następujących obszarach badań klinicznych: pulmonologia, alergologia, dermatologia, immunologia, endokrynologia.

Dzięki wielu szkoleniom ciągle poszerza swoją wiedzę. Obecnie studiuje „Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych” na WSIiZ w Rzeszowie. W 2020 r. zdobyła 1 miejsce w konkursie Liderzy Badań Klinicznych w kategorii Koordynator Ośrodka Badawczego.

Zdjecie mgr Elżbieta Szaro

mgr
Elżbieta Szaro

koordynator badań klinicznych
Specjalizacje:
Pacjenci:

W 1988 r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe im. Prof. Aleksandra Szczygła w Krakowie na wydziale Dietetyki. Rozpoczęła wtedy pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie na oddziale Chorób Wewnętrznych na stanowisku Dietetyka. Od 1993 r. kontynuuje pracę w Szpitalu Uniwersyteckim na oddziale Pulmonologii.

W 2004 r. ukończyła studia na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Technologii Żywności o kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Interesuje się metodami leczenia, z którymi zetknęła się na oddziale Pulmonologii, gdzie współuczestniczyła w dostosowaniu odpowiedniego profilu żywienia w połączeniu z jednostką chorobową oraz leczeniem farmakologicznym.

Pracę przy badaniach klinicznych rozpoczęła w 2012 r. Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Zdjecie dr Małgorzata Dyczek

dr
Małgorzata Dyczek

specjalista ds. jakości badań klinicznych
Specjalizacje:
 • dermatologia z wenerologią
Pacjenci:
 • dorośli

Przygodę z badaniami klinicznymi rozpoczęła ponad 20 lat temu. Początkowo brała w nich udział jako uczestnik, następnie współbadacz, aż do roli głównego badacza.

W Centrum Nowoczesnych Terapii „Dobry Lekarz”, zajmuje się kwestią jakości badań klinicznych. Kładzie duży nacisk na przestrzeganie wytycznych GCP i obowiązujących zasad, wdrażając jednolity standard procedur (SOP), ich kontrolę i wewnętrzne szkolenia. Dba także o to, by dane i wyniki uzyskiwane w prowadzonych badaniach były wiarygodne i dokładne, a prawa i poufność badanych osób były odpowiednio chronione.

Zdjecie mgr Karolina Kędziora

mgr
Karolina Kędziora

pielęgniarka / koordynator
Specjalizacje:
Pacjenci:
Zdjecie mgr Joanna Włodarczyk

mgr
Joanna Włodarczyk

pielęgniarka
Specjalizacje:
Pacjenci:
Zdjecie dr n. med. Anna Chmielewska

dr n. med.
Anna Chmielewska

alergolog, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacje:
 • alergologia
 • choroby wewnętrzne
Pacjenci:

W 1997 r. ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe i tytuł specjalisty chorób wewnętrznych zdobywała w trakcie pracy w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, w Klinice Alergii i Immunologii. Od zawsze wiedząc, że chce być alergologiem, kontynuowała rozwój zawodowy w Zakładzie Alergologii Collegium Medicum UJ pod kierownictwem prof. Krystyny Obtułowicz. 

Na co dzień zajmuje się leczeniem nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Stąd też tytuł pracy doktorskiej „Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci i młodzieży zaostrzany przez dodatki do pokarmów”, którą aktualnie realizuje. 

Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim alergia pyłkowa i jej wpływ na rozwój astmy oskrzelowej. Jest zwolennikiem immunoterapii jako leczenia przyczynowego alergii. 

Pracując jako alergolog pamięta, że jest również specjalistą chorób wewnętrznych i że na pacjenta należy patrzeć całościowo.

Prywatnie jest mamą czwórki dzieci.

Zdjecie dr Anna Korkosz

dr
Anna Korkosz

dermatolog wenerolog, alergolog
Specjalizacje:
 • alergologia
 • dermatologia z wenerologią
Pacjenci:
 • dzieci
 • dorośli

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Od wielu lat prowadzi pacjentów z chorobami alergicznymi skóry, atopowym zapaleniem skóry, wypryskami skóry, pokrzywką przewlekłą oraz z innymi przewlekłymi dermatozami jak trądzik czy łuszczyca.

Posiada również duże doświadczenie w leczeniu, immunoterapii, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, oczu oraz w prowadzeniu astmy oskrzelowej u dzieci i dorosłych. 

Prowadzi badania kliniczne z dziedzin dermatologii i alergologii.

Prywatnie interesuje się ogrodem. Uprawia turystykę pieszą, tenis ziemny, jeździ na rowerze szosowym.

Zdjecie dr Izabella Anita Kierzkowska

dr
Izabella Anita Kierzkowska

reumatolog, immunolog, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacje:
 • reumatologia
 • immunologia
 • choroby wewnętrzne
Pacjenci:
 • dorośli

Dyplom Akademii Medycznej uzyskała w Warszawie w 1994 r. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy na oddziale chorób wewnętrznych. Zdobywała je w krakowskich placówkach - Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalu Kolejowym. Od 6 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń immunologicznych u dorosłych.

Uzyskane specjalizacje: 

 • 2005 - specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych;
 • 2011 - specjalizacja w dziedzinie Immunologii;
 • 2016 - specjalizacja w dziedzinie Reumatologii.
Zdjecie dr n.med. Wojciech Sydor

dr n.med.
Wojciech Sydor

immunolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacje:
 • immumolog
 • choroby wewnętrzne
 • angiolog
Pacjenci:

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 roku zawodowo związany z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest starszym asystentem w Oddziale Klinicznym Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w oraz wykładowcą Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swojej pracy zajmuje się pacjentami z chorobami immunologicznymi oraz alergicznymi, szczególnie zaś interesuje się problematyką układowych chorób tkanki łącznej, zapaleniami naczyń, diagnostyką trombofili i leczeniem zakrzepicy żył/zatorowości płucnej oraz poszukiwaniem przyczyn niepowodzeń położniczych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, doniesień naukowych oraz wytycznych postępowania (m.in. z zakresu profilaktyki przeciwzakrzepowej, zespołu pozakrzepowego oraz wtórnych niedoborów odporności), w tym rozdziału w książce "Autoimmune Disorders - Current Concepts and Advances from Bedside to Mechanistic Insights", 2011.

Należy do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz International Society of Thrombosis and Haemostasis.

Zdjecie dr Maria Ignacak-Popiel

dr
Maria Ignacak-Popiel

lekarz
Specjalizacje:
 • lekarz chorób wewnętrznych
 • alergolog
Pacjenci:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2012 roku związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie w Oddziale Klinicznym Kliniki Alergii i Immunologii zrealizowała specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, a następnie alergologii. 

Od 10 lat prowadzi badania kliniczne, początkowo jako współbadacz, a następnie główny badacz. W latach 2012-2017 była wykładowcą w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jest autorką kilku publikacji naukowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych.

Zdjecie dr n. med. Marcin Rzeszutko

dr n. med.
Marcin Rzeszutko

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacje:
 • kardiologia
 • choroby wewnętrzne
Pacjenci:
 • dorośli

Specjalizację z chorób wewnętrznych oraz studia doktoranckie odbył w II Katedrze Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika w Krakowie. Przez wiele lat pracował na Oddziale Internistycznym, a obecnie na Oddziale Angiologii i Kardiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od samego początku swej pracy szkolił się jako kardiolog interwencyjny wykonując koronarografię i angioplastyki w zakresie tętnic wieńcowych. Specjalizację z kardiologii ukończył w 2013 r. Od ponad 10 lat zajmuje się również nauczaniem przyszłych młodych lekarzy, będąc asystentem Kliniki Angiologii CM UJ.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą wyjaśniania roli procesów zapalnych w powstawaniu miażdżycy i zawału serca.

Zdjecie dr n.med. Agata Adamkiewicz-Piejko

dr n.med.
Agata Adamkiewicz-Piejko

geriatria, medycyna paliatywna, specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizacje:
 • geriatria
 • choroby wewnętrzne
 • medycyna paliatywna
Pacjenci:
 • dorośli

Studia medyczne ukończyła w 1994 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, obroniony za pracę pt. „Czynniki determinujące zmienność ciśnienia tętniczego krwi”, pod kierunkiem prof.dr hab Tomasza Grodzickiego.

Obecnie pracuje w POZ Szpitala Uniwersyteckiego, na oddziale Paliatywnym, w NZOZ „PRO VITA ET SPE” i w Hospicjum Domowym Specjalmed w Krakowie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Paliatywnego (PTG), Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (PTMP) i Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu (PTLB).

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, a jej hobby to podróże, taniec, muzyka i żeglarstwo.

Uzyskane specjalizacje: 

 • 1998 - specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych I stopnia;
 • 2006 - specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych II stopnia;
 • 2010 - specjalizacja w dziedzinie Geriatrii;
 • 2014 - specjalizacja w dziedzinie Medycyny Paliatywnej;
Zdjecie mgr Magdalena Zapiór

mgr
Magdalena Zapiór

dietetyk kliniczny
Specjalizacje:
 • dietetyka kliniczna
Pacjenci:
 • dorośli

Ukończyła studia na kierunku dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie studiuje Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk Medyczny.

Brała udział w licznych praktykach w jednostkach żywienia i poradniach specjalistycznych Szpitala Uniwersyteckiego oraz przedszkolach i Domach Pomocy Społecznej. Po studiach odbyła staż w Centralnej Dietetyce, firmie cateringowej, z którą obecnie współpracuje. Swoją wiedzę pogłębia na licznych szkoleniach i konferencjach. Wykłada przedmiot „Żywienie człowieka i komponowanie jadłospisów” w szkole policealnej.

W swojej pracy lubi kontakt z drugim człowiekiem, charakteryzuje ją duża wrażliwość na problemy. Każdemu pacjentowi poświęca ogromną uwagę, co skutkuje ułożeniem właściwej diety dostosowanej indywidualnie do jego potrzeb.

Zdjecie dr Tomasz Pawlik

dr
Tomasz Pawlik

radiolog
Specjalizacje:
 • radiologia
Pacjenci:
 • dorośli

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2004 r. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Radiologia i diagnostyka obrazowa.

Zdjecie prof. dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha

prof. dr hab. n. med.
Stanisława Bazan-Socha

alergolog, immunolog, internista
Specjalizacje:
 • alergologia
 • immunologia
 • choroby wewnętrzne
Pacjenci:
 • dorośli

Studia medyczne ukończyła w 1996 r. na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie odbyła tam studia doktoranckie z dziedziny biologii molekularnej. W 2001 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, obroniony z wyróżnieniem za pracę pt. „Genetyczna ekspresja syntazy leukotrienu C4 w eozynofilach krwi obwodowej u chorych na astmę oskrzelową”. Za pracę naukową w tym okresie otrzymała m.in. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską oraz wyróżnienie w Konkursie Aurelii Baczko przyznane przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie.

W latach 2001-2002 przebywała na stypendium naukowym w Temple University School of Medicine, Philadelphia PA, USA. Była tam laureatką I nagrody w 22. dorocznym konkursie im. Dr Erwin Margulies w dziedzinie badań dotyczących nadkrzepliwości, przyznawanej w Sol Sherry Thrombosis Research Center, Temple University w Filadelfii.

W 2017 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za rozprawę pt. „Rola wybranych receptorów integrynowych oraz ich selektywnych inhibitorów w modulacji reakcji zapalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kolagenowych receptorów integrynowych w astmie”.

Od czasu ukończenia studiów związana była z II Katedrą Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ. Jest specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, a jej zainteresowania kliniczne i badawcze dotykają przede wszystkim tematyki schorzeń autoimmunologicznych i alergologicznych.

Zdjecie dr Łukasz Goliński

dr
Łukasz Goliński

pulmonolog, internista
Specjalizacje:
 • pulmonologia
 • choroby wewnętrzne
Pacjenci:

W 2005 r. ukończył studia na kierunku lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należał do Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbył staż, po którym to zdecydował się zostać pulmonologiem.

W 2006 r. rozpoczął pracę na Oddziale Pulmonologii w Szpitalu Powiatowym w Proszowicach. Gałęzią specjalizacji, którą się głównie zajmuje, i w której stara się ciągle rozwijać, jest endoskopia drzewa oskrzelowego. Wykonuje bronchoskopię, ultrasonografię wewnątrzoskrzelową z możliwością przeprowadzenia biopsji zmian znajdujących się w klatce piersiowej. W przeszłości zajmował się brachyterapią raka płuc w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, a aktualnie wykorzystuje swoje doświadczenie w tej dziedzinie w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

W wolnych chwilach jeździ na nartach, gra w tenisa, jeździ konno, na rowerze, wędkuje oraz czyta książki.

Uzyskane specjalizacje:

 • 2012 - specjalizacja w zakresie Chorób Wewnętrznych;
 • 2016 - specjalizacja w zakresie Chorób Płuc.